SYPOBA Fitnesscenter GmbH
Schachenstrase 82
8645 Jona