PING PONG STORY GmbH
Sennhüttenstrasse 5
8645 Jona